درباره ما

جزئیات آگهی

شماره روزنامه: ۲۱۱۰۱ تهران
شماره صفحه روزنامه: ۲۳
تاریخ روزنامه:۱۳۹۶/۵/۲۹

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۹۸۰۱
تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۶/۵/۲۱
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۹۶۰۵۲۱۶۳۸۱۰۹۴۴۵
آگهي تاسيس

تاسيس شرکت سهامي خاص پرستوي ايمن پرواز ايرانيان درتاريخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۵۵۹ به شناسه ملي ۱۴۰۰۶۹۸۱۹۹۷ ثبت و امضا ذيل دفاتر تکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. موضوع: انجام خدمات امدادي پزشکي و پرستاري در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعي و غير مترقبه، ارائه خدمات پرستاري و پزشکي حين جابجائي مددجويان توسط آمبولانس زميني و هوائي در حوزه جغرافيائي جهاني، انجام ساير خدمات مورد نياز مددجويان مرتبط با انتقال آنها (در صورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاي لازم) مدت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي: تهران شهر تهران- سازمان آب- خيابان نيلوفر- خيابان شهيد شربياني شرقي- پلاک ۲- ساختمان آناهيتا- طبقه همکف- واحد ۳- کدپستي ۱۴۸۷۷۸۵۶۹۴ سرمايه شخصيت حقوقي: مبلغ ۴۰۰۱۰۰۰۰ ريال منقسم به ۴۰۰۱ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي مي باشد تعداد ۴۰۰۱ سهم آن بانام عادي مي باشد که مبلغ ۱۴۰۱۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره ۵۵/۱۰۵۶ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۶ نزد بانک پارسيان شعبه کاشاني غربي پرداخت گرديده است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام ميباشد. اولين مديران: آقاي علي اصغر اميربيگي عرب به شماره ملي ۰۰۳۵۳۴۶۹۲۲ به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره خانم زهرا اقبال پور به شماره ملي ۰۰۴۶۵۲۵۵۸۰ به سمت رئيس هيئت مديره آقاي بهزاد آسيابان پور به شماره ملي ۱۸۲۹۷۷۶۴۸۷ به سمت نايب رئيس هيئت مديره خانم آذر فضلي زنجاني به شماره ملي ۲۶۴۹۱۲۳۸۲۶ به سمت عضو هيئت مديره به مدت ۲ سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات و اوراق عادي و اداري با امضاي مديرعامل به اتفاق رئيس هيات مديره و نايب رئيس هيات مديره متفقا همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل: آقاي محمدحسين اميرتيموري به شماره ملي ۲۹۹۱۴۶۹۵۳۶ به سمت بازرس اصلي و آقاي سعيد خوش روش به شماره ملي ۰۷۷۹۵۷۱۵۹۲ به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي انتخاب شدند. روزنامه کثيرالانتشار ابرار اقتصادي جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. (ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد)
پ۹۶۰۵۲۱۶۳۸۱۰۹۴۴۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري

 

 

 

 

ورود | ثبت نام